angular.module('gettext').run(['gettextCatalog', function (gettextCatalog) { gettextCatalog.setStrings('lt', {"Rooms":"Kambariai","Navigation":"Navigacija","Page content":"Puslapis","Delete":"I\u0161trinti","Logout":"Atsijungti","Administrators":"Administratoriai","Procedures":"Proced\u016bros","Packages":"Programos","Add new room":"Prid\u0117ti nauj\u0105 kambar\u012f","Galleries":"Galerijos","News":"Naujienos","Offers":"Special\u016bs pasi\u016blymai","Events":"Renginiai","Personnel":"Specialistai","Title":"Pavadinimas","Type":"Tipas","Description":"Apra\u0161ymas","Is active?":"Rodomas","Save":"I\u0161saugoti","Hotel":"Vie\u0161butis","Discounted price":"Kaina su nuolaida","Room gallery":"Kambario galerija","Default Room":"Numatytasis kambarys","Room details":"Kambario informacija","NewHotel system room":"NewHotel kambarys","Edit room":"Kambario redagavimas","Create new room":"Naujo kambario k\u016brimas","Add new gallery":"Prid\u0117ti nauj\u0105 galerij\u0105","Create new gallery":"Naujos galerijos k\u016brimas","Edit gallery":"Galerijos redagavimas","Gallery images":"Galerijos nuotraukos","Gallery deleted":"Galerija i\u0161trinta","Gallery updated successfully":"Galerija atnaujinta","Create new new":"Naujienos k\u016brimas","Create new":"Kurti nauj\u0105","Date":"Data","Link":"Nuoroda","External link":"I\u0161orin\u0117 nuoroda","Annotation":"Anotacija","Illustration":"Iliustracija","No news has been created yet":"Dar nesukurta nei vienos naujienos","Create your first new":"Sukurti pirm\u0105 naujien\u0105","Updated successfully":"\u012era\u0161as s\u0117kmingai atnaujintas","Created successfully":"\u012era\u0161as s\u0117kmingai sukurtas","Deleted successfully":"\u012era\u0161as s\u0117kmingai i\u0161trintas","Uploaded illustration":"\u012ekelta iliustracija","Edit news":"Naujienos redagavimas","Text page":"Tekstinis puslapis","If you wish to create new element right-click on the tree":"Spauskite de\u0161in\u012fj\u012f pel\u0117s mygtuk\u0105 ant med\u017eio jeigu norite prid\u0117ti nauj\u0105 element\u0105","Body parts":"K\u016bno dalys","Add new":"Prid\u0117ti nauj\u0105","Cosmetics":"Kosmetika","Categories":"Kategorijos","Cancel":"At\u0161aukti","Translations":"Vertimai","Edit":"Redaguoti","Close":"U\u017edaryti","Room":"Kambarys","Add Image":"Prid\u0117ti nuotrauk\u0105","Uploading..":"Keliama..","Drop your file here":"Nutempkite byl\u0105 \u010dia","Choose file to upload":"Bylos \u012fk\u0117limas","Rename":"Pervadinti","New node":"Naujas elementas","Gallery":"Galerija","Hotels":"Vie\u0161bu\u010diai","Do you really want to delete?":"Ar tikrai norite i\u0161trinti?","Choose category on the left if you wish to edit":"Pasirinkite kategorij\u0105 kair\u0117je, kuri\u0105 norite redaguoti","Image":"Iliustracija","Change Image":"Pakeisti nuotrauk\u0105","Do you really want to delete this image?":"Ar tikrai norite i\u0161trinti \u0161i\u0105 nuotrauk\u0105?","Gallery details":"Galerijos informacija","Images":"Nuotraukos","News item":"Naujiena","No news has been created yet.":"Dar n\u0117ra sukurt\u0173 naujien\u0173.","Clear":"I\u0161valyti","Today":"\u0160iandiena","No events has been created yet.":"Dar n\u0117ra sukurt\u0173 rengini\u0173.","Create your first event":"Sukurk pirm\u0105 rengin\u012f","Location":"Vieta","Time":"Laikas","Event":"Renginys","Persons":"Specialistai","No persons has been created yet.":"Dar nesukurta nei vieno specialisto.","Create first person":"Sukurk pirm\u0105 specialist\u0105","Name":"Vardas","Job title":"Specialyb\u0117","Icon":"Piktograma","Add Icon":"Prid\u0117ti piktogram\u0105","Uploaded icon":"\u012ekelta piktograma","Person":"Specialistas","Person details":"Specialisto informacija","Person achievements":"Pasiekimai","No achievements.":"Pasiekim\u0173 n\u0117ra","Create one":"Sukurk pirm\u0105","Create new achievement":"Sukurti pasiekim\u0105","Navigation elements":"Navigacijos elementai","Hotel details":"Vie\u0161bu\u010dio informacija","NewHotel system":"NewHotel sistema","Testimonials":"Atsiliepimai","No testimonials has been created yet.":"Klient\u0173 atsiliepim\u0173 n\u0117ra.","Testimonial":"Atsiliepimas","Age":"Am\u017eius","City":"Miestas","Assign":"Priskirti","If testimonial has no elements assigned it will be displayed for each element that has no testimonials":"Jeigu atsiliepimui nepriskirsite joki\u0173 program\u0173\/kambari\u0173\/proced\u016br\u0173, tuomet jis bus rodomas prie t\u0173 kambari\u0173\/proced\u016br\u0173\/program\u0173, kurie neturi joki\u0173 atsiliepim\u0173","Select rooms":"Pasirinkite kambarius","Select packages":"Pasirinkite programas","Select procedures":"Pasirinkite proced\u016bras","Do you really want to remove this room?":"Ar tikrai norite pa\u0161alinti \u0161\u012f kambar\u012f?","Do you really want to remove this package?":"Ar tikrai norite pa\u0161alinti \u0161i\u0105 program\u0105?","Do you really want to remove this procedure?":"Ar tikrai norite pa\u0161alinti \u0161i\u0105 proced\u016br\u0105?","Select":"Pasirinkti","Please wait":"Palaukite","Users":"Administratoriai","User":"Administratorius","Email":"El.pa\u0161to adresas","Password":"Slapta\u017eodis","New password":"Naujas slapta\u017eodis","Create new procedure":"Sukurti nauj\u0105 proced\u016br\u0105","Note":"Pastaba","Procedure":"Proced\u016bra","Procedure details":"Proced\u016bros informacija","Gaps between procedures":"Tarpai tarp proced\u016br\u0173","NewSpa code":"NewSpa kodas","NewSpa system":"NewSpa sistema","Selling restrictions":"Pardavimo apribojimai","years":"met.","Suitable for pregnant woman":"Tinkama n\u0117\u0161\u010diosioms","Suitable for children":"Tinkama vaikams","Suitable after meal":"Tinkama po valgio","Duration":"Trukm\u0117","Minimal age":"Minimalus am\u017eius","Price":"Kaina","Price children":"Kaina vaikams","Frequency":"Atlikimo da\u017enumas","Recommended after this procedure":"Rekomenduojama po proced\u016bros","Recommended before this procedure":"Rekomenduojama prie\u0161 proced\u016br\u0105","Category":"Kategorija","Select category":"Pasirinkti kategorij\u0105","Choose a category":"Pasirinkite kategorij\u0105","Choose category on the left to view procedures":"Pasirinkite kategorij\u0105 kair\u0117je, nor\u0117dami per\u017ei\u016br\u0117ti proced\u016bras","Manage categories":"Valdyti kategorijas","Create new package":"Sukurti nauj\u0105 program\u0105","Package":"Programa","Package details":"Programos informacija","in days":"dienomis","Procedures included":"Programos sud\u0117tis","Special offer":"Specialus pasi\u016blymas","Original price":"Sena kaina","Expires at":"Galioja iki","Related room":"Susij\u0119s kambarys","Related package":"Susijusi programa","Related procedure":"Susijusi proced\u016bra","Select room":"Pasirinkti kambar\u012f","Select package":"Pasirinkti program\u0105","Select procedure":"Pasirinkti proced\u016br\u0105","NewHotel package":"NewHotel kain\u0173 kodas","Age limits":"Am\u017eiaus ribojimai","Preschooler":"Vaikai (4-8m)","from":"nuo","to":"iki","Illustration in inner page":"Vidinio puslapio iliustracija","Banners":"Titulinio psl. skydeliai","No banners has been created yet.":"Nesukurtas nei vienas skydelis","Create your first banner":"Sukurkite pirm\u0105 skydel\u012f","Create banner":"Sukurti skydel\u012f","Banner":"Skydelis","Subtitle":"Eilut\u0117 po antra\u0161te","Link title":"Nuorodos antra\u0161t\u0117","Display in title page":"Rodyti tituliniame","Deals":"Special\u016bs pasi\u016blymai","Health":"Sveikatinimo","Cure":"Gydomoji","Suitable for adult":"Tinkama suaugusiems","Package gallery":"Programos galerija","Specialties":"Specialyb\u0117s","Specialty":"Specialyb\u0117","Gift coupon prefix":"Dovan\u0173 kupono prie\u0161d\u0117lis","Display in packages list":"Rodyti program\u0173 s\u0105ra\u0161e","Style":"Stilius","Yellow":"Geltonas","Blue":"M\u0117lynas","Green":"\u017dalias","Allow to select times for procedures":"Leisti pasirinkti proced\u016br\u0173 laikus","Allow for gift coupon":"Leisti pirkti dovan\u0173 kupone","naujienlaiskiai.lt subscriber group":"naujienlaiskiai.lt gav\u0117j\u0173 grup\u0117","Navigation element":"Pagrindinis navigacijos elementas","Features":"Kambari\u0173 savyb\u0117s","Rooms features":"Kambari\u0173 savyb\u0117s","Room features":"Kambario savyb\u0117s","Add new feature":"Prid\u0117ti nauj\u0105 savyb\u0119","Add new group":"Prid\u0117ti nauj\u0105 grup\u0119","Gift":"Dovana","Suitable for couples":"Tinkama dviems","Suitable for men":"Tinkama vyrams","Suitable for women":"Tinkama moterims","Select an option":"Pasirinkite","every":"kas","days":"dienas","Terms & Conditions":"U\u017esakymo taisykl\u0117s","Title page blocks":"Titulinio puslapio blokai","Create your first block":"Sukurkite pirm\u0105 blok\u0105","No blocks has been created yet.":"Dar n\u0117ra nei vieno bloko","Block":"Blokas","Display countdown timer":"Rodyti atgalin\u012f laikmat\u012f","Title blocks":"Titulinio psl. blokai","Visible on site":"Rodoma","Available for purchase":"Parduodama","Allow time selection":"Leisti rinktis laikus","NewSpa code (without VAT)":"NewSpa kodas (be PVM)","NewSpa code (with VAT)":"NewSpa kodas (su PVM)","Restrictions":"Apribojimai","minutes":"min.","Add new restriction":"Prid\u0117ti ribojim\u0105","Leave duration field empty to restrict for the whole day":"Palikite minu\u010di\u0173 lauk\u0105 tu\u0161\u010di\u0105, tuomet bus apribota visai dienai","Minimal meal plan":"Minimalus maitinimo planas","Fixed duration":"Fiksuota trukm\u0117","Number of beds":"Lov\u0173 kiekis","Main":"Pagrindin\u0117s","Extra":"Papildomos","Contacts":"Kontaktai","Text Color":"Teksto spalva","Meta description":"Meta apra\u0161ymas","Meta title":"Meta antra\u0161t\u0117","Minimum stay limitations":"Minimali apsistojimo trukm\u0117","Starts at":"Prasideda","Ends at":"Baigiasi","Minimum stay":"Trukm\u0117","Add new limitation":"Prid\u0117ti nauj\u0105 trukm\u0117s apribojim\u0105","Add":"Prid\u0117ti","Address in contacts":"Adresas kontaktuose","Notice for procedures":"Bendra pastaba prie proced\u016br\u0173","All":"Bendra","Discount":"Nuolaida","Room and meal":"Kamb. & Mait.","SPA":"SPA","Valid between":"Galiojimo laikas","Min":"Nuo","Max":"Iki","Number of nights":"Nakt\u0173 skai\u010dius","Number of guests":"Sve\u010di\u0173 skai\u010dius","Valid only on":"Galioja tik","Mon":"Pr","Tue":"An","Wed":"Tr","Thu":"Ke","Fri":"Pe","Sat":"\u0160e","Sun":"Se","New":"Nauja","Old":"Sena","Excluded package":"Negalioja programai","Select multiple options":"Pasirinkite vien\u0105 ar kelis","Fixed discount":"Fiksuota nuolaida","Percentage discount":"Procentin\u0117 nuolaida","Discount for all services":"Bendra nuolaida visom paslaugoms","Discount for each service separately":"Nuolaida konkre\u010dioms paslaugoms","Limitations":"Apribojimai","Allow to purchase coupon for this package":"Leisti pirkti kaip dovan\u0173 kupon\u0105","Displayed prices":"Pasi\u016blym\u0173 s\u0105ra\u0161e rodoma kaina","Old price":"Sena kaina","New price":"Nauja kaina","Reservation":"Rezervacija","Coupon":"Kuponas","Reservations":"Rezervacijos","Coupons":"Kuponai","Meal plan:":"Maitinimas:","Full payment":"Pilnas","Half payment":"Pusinis","ID":"ID","Payment details":"Mok\u0117jimo informacija","Booked services":"U\u017esakytos paslaugos","Guests:":"Sve\u010diai:","Filter":"Filtruoti","Coupon code":"Kupono kodas","Period start":"Laikotarpio prad\u017eia","Period end":"Laikotarpio pabaiga","View services":"Per\u017ei\u016br\u0117ti paslaugas","Main details":"Rezervacijos informacija","Guests":"Sve\u010diai","adults":"suaug.","children":"vaik.","babies":"k\u016bdik.","Dates":"Laikotarpis","Amount":"Suma","Payment method":"Mok\u0117jimo b\u016bdas","Meal plan":"Maitinimas","Go back":"Gr\u012f\u017eti atgal","Payment time":"Mok\u0117jimo laikas","SUM Coupons":"Suminiai dovan\u0173 kuponai","Phone":"Telefonas","Payment date":"Mok\u0117jimo data","Display only payed":"Rodyti tik apmok\u0117tas","Is display separately?":"Specialus meniu punktas","Suaugusi\u0173j\u0173: :number":"Suaugusi\u0173j\u0173: :number","Vaik\u0173: :number":"Vaik\u0173: :number","K\u016bdiki\u0173: :number":"K\u016bdiki\u0173: :number","Mielas kliente,":"Mielas kliente,","D\u0117kojame, kad naudojat\u0117s m\u016bs\u0173 paslaugomis!":"D\u0117kojame, kad naudojat\u0117s m\u016bs\u0173 paslaugomis!","\u0160io lai\u0161ko apa\u010dioje rasite i\u0161sami\u0105 J\u016bs\u0173 u\u017esakymo informacij\u0105.":"\u0160io lai\u0161ko apa\u010dioje rasite i\u0161sami\u0105 J\u016bs\u0173 u\u017esakymo informacij\u0105.","J\u016bs\u0173 rezervacijos numeris:":"J\u016bs\u0173 rezervacijos numeris:","\u012e \u0161\u012f lai\u0161k\u0105 neatsakin\u0117kite \u2013 tai automatinis lai\u0161kas.":"\u012e \u0161\u012f lai\u0161k\u0105 neatsakin\u0117kite \u2013 tai automatinis lai\u0161kas.","Jeigu turite klausim\u0173 ar pasi\u016blym\u0173, maloniai pra\u0161ome kreiptis el. pa\u0161tu :email arba telefonu :phone.":"Jeigu turite klausim\u0173 ar pasi\u016blym\u0173, maloniai pra\u0161ome kreiptis el. pa\u0161tu :email arba telefonu :phone.","J\u016bs\u0173 u\u017esakymas":"J\u016bs\u0173 u\u017esakymas","Laukiame J\u016bs\u0173 atvykstant!":"Laukiame J\u016bs\u0173 atvykstant!","SPA VILNIUS linki Jums gra\u017eios dienos.":"SPA VILNIUS linki Jums gra\u017eios dienos.","Text page without title":"Puslapis be antra\u0161t\u0117s","This price is not used when there are packages\/rooms\/procedures selected":"\u0160ita kaina yra nenaudojama, kuomet yra priskirta programa\/kambarys ar proced\u016bra","\u0160ios proced\u016bros internetu u\u017esakyti negalima. Susisiekite su mumis ir rezervuokite :phone arba :email":"\u0160ios proced\u016bros internetu u\u017esakyti n\u0117ra galimyb\u0117s. Pra\u0161ome susisiekti su mumis telefonu :phone arba elektroniniu pa\u0161tu :email","Pasirinktu laiku proced\u016bros u\u017esakyti negalima":"\u0160ios proced\u016bros internetu u\u017esakyti n\u0117ra galimyb\u0117s.","Dovan\u0173 kupon\u0173 pirkimo taisykl\u0117s":"Dovan\u0173 kupon\u0173 pirkimo taisykl\u0117s","Programos kaina pateikiama dviems \u017emon\u0117ms gyvenant dvivie\u010diame kambaryje su programoje numatytu maitinimu ir proced\u016bromis":"Programos kaina pateikiama dviems \u017emon\u0117ms gyvenant dvivie\u010diame kambaryje","Programos kaina pateikiama vienam \u017emogui gyvenant dviese dvivie\u010diame kambaryje su programoje numatytu maitinimu ir proced\u016bromis":"Programos kaina pateikiama vienam \u017emogui gyvenant dviese dvivie\u010diame kambaryje","U\u017esakymo numeris":"U\u017esakymo numeris","Sve\u010dias":"Sve\u010dias","\u012emon\u0117":"\u012emon\u0117","Atvykimo data ir laikas":"Atvykimo data ir laikas","I\u0161vykimo data ir laikas":"I\u0161vykimo data ir laikas","Kambario tipas":"Kambario tipas","\u017dmoni\u0173 skai\u010dius":"\u017dmoni\u0173 skai\u010dius","Nakvyni\u0173 skai\u010dius":"Nakvyni\u0173 skai\u010dius","Paros kaina, \u20ac":"Paros kaina, \u20ac","Bendra u\u017esakymo suma, \u20ac":"Bendra u\u017esakymo suma, \u20ac","INFORMACIJA SVE\u010cIUI":"INFORMACIJA SVE\u010cIUI","Informuojame, kad i\u0161 anksto neu\u017esisakius SPA paslaug\u0173, negarantuojame J\u016bs\u0173 pageidaujam\u0173 proced\u016br\u0173 bei j\u0173 laik\u0173.":"Informuojame, kad i\u0161 anksto neu\u017esisakius SPA paslaug\u0173, negarantuojame J\u016bs\u0173 pageidaujam\u0173 proced\u016br\u0173 bei j\u0173 laik\u0173.","Proced\u016br\u0173 pakeitimai galimi ne v\u0117liau nei likus 4 darbo valandoms iki proced\u016bros prad\u017eios. Prie\u0161ingu atveju proced\u016bros mokestis bus \u012ftrauktas \u012f kambario s\u0105skait\u0105.":"Proced\u016br\u0173 pakeitimai galimi ne v\u0117liau nei likus 4 darbo valandoms iki proced\u016bros prad\u017eios. Prie\u0161ingu atveju proced\u016bros mokestis bus \u012ftrauktas \u012f kambario s\u0105skait\u0105.","Codes":"Rezervacij\u0173 numeriai","Deal type":"Pasi\u016blymo tipas","Select type":"Pasirinkite tip\u0105","Standard":"Standartinis","Free nights":"Nemokamos nakvyn\u0117s","Free children":"Nemokami vaikai","One free children":"1 vaikas nemokamai","Services":"Papildomos paslaugos","Create new service":"Sukurti nauj\u0105 paslaug\u0105","Services title":"Paslaug\u0173 bloko antra\u0161t\u0117","Enable extra services":"Rodyti papildom\u0173 paslaug\u0173 blok\u0105","Discount applied":"Pritaikyta nuolaida","NewHotel comment":"NewHotel komentaras","Service":"Paslauga","Service details":"Paslaug\u0173 informacija","Extra services":"Papildomos paslaugos","Pasirinktu laikotarpiu (spalio m\u0117n 3-9 dienomis) - suaugusi\u0173j\u0173 savait\u0117":"Pasirinktu laikotarpiu - suaugusi\u0173j\u0173 savait\u0117","Discount only for Bed + BB":"Nuolaida tik nakvynei + pusry\u010diams","Nor\u0117\u010diau rinktis atskiras proced\u016bras":"Nor\u0117\u010diau rinktis atskiras proced\u016bras","U\u017eimtumas":"U\u017eimtumas","Laisvi kambariai":"Laisvi kambariai","January":"Sausis","February":"Vasaris","March":"Kovas","April":"Balandis","May":"Gegu\u017e\u0117","June":"Bir\u017eelis","July":"Liepa","August":"Rugpj\u016btis","September":"Rugs\u0117jis","October":"Spalis","November":"Lapkritis","December":"Gruodis","d.":"d.","Add row":"Prid\u0117ti eilut\u0119","Stay controls":"Apsistojimo ribojimai","Default package":"Naudojamas nakvynei su pusry\u010diais","Parent package":"Naudoti kainas i\u0161","Pasirinktomis dienomis kambaryje galima apsistoti nema\u017eiau :duration nakt.":"Pasirinktomis dienomis kambaryje galima apsistoti nema\u017eiau :duration nakt.","Pastaba":"Pastaba",":packageNights programa + :nights nakvyn\u0117s":":packageNights programa + :nights nakvyn\u0117(-\u0117s)","Kupon\u0105 perka \u012fmon\u0117":"Kupon\u0105(-us) perka \u012fmon\u0117",":number asm.\/1 para":":number asm.\/1 para","Kuponai negalioja nuo :start iki :end":"Kuponai negalioja nuo :start iki :end","Pasirinktas sve\u010di\u0173 skai\u010dius netelpa \u0161iame kambaryje":"Pasirinktas sve\u010di\u0173 skai\u010dius vir\u0161ija kambaryje esant\u012f lov\u0173 skai\u010di\u0173","Duplicate":"Kopijuoti","Coupons report":"Kupon\u0173 ataskaitos","Reports":"Ataskaitos","Get CSV":"Parsisi\u0173sti CSV","Reservations report":"Rezervacij\u0173 ataskaita","Procedures report":"Procedur\u0173 ataskaita","Procedure ID":"Proced\u016bros ID","Category title":"Kategorijos pavadinimas","Procedure title":"Proced\u016bros pavadinimas","Total sold":"Viso parduota","Total sum":"Suma","Season price":"Sezono kaina","Off Season price":"Nesezono kaina","Products":"Produktai","Product":"Produktas","Mobile Illustration":"Iliustracija mob. \u012frenginiuose","\u0160is internetinis prekybininkas veikia :address":"\u0160is internetinis prekybininkas veikia :address adresu","U\u017esisakyti pageidaujamos kosmetikos galite telefonu: :phone arba el.pa\u0161tu: :email":"U\u017esisakyti pageidaujamos kosmetikos galite telefonu: :phone arba el.pa\u0161tu: :email","Sticky footer":"Informacin\u0117 juosta","Sticky footer text":"Informacin\u0117s juostos tekstas","Children title":"Pavadinimas vaikams","Locative":"Vie\u0161bu\u010dio vietininko linksnis","Event types":"Rengini\u0173 tipai","Event Types":"Rengini\u0173 tipai","No types has been created yet.":"N\u0117ra rengini\u0173 tip\u0173","Create first type":"Sukurti pirm\u0105 tip\u0105","Event Type":"Rengini\u0173 tipas","Display in offers list":"Rodyti pasi\u016blym\u0173 s\u0105ra\u0161e","Uploaded inner page illustration":"\u012ekelta iliustracija","Link for inner image":"Vidinio puslapio paveiksliuko nuoroda","Add one more date":"Prid\u0117ti dar vien\u0105 laikotarp\u012f","VIP":"VIP","Caption":"Antra\u0161t\u0117","Note VAT":"Pastaba \"VAT\"","Note Without VAT":"Pastaba \"be VAT\"","Reservation note":"Spec. pastaba rezervacijoje","Redirects":"301 nukreipimai","Redirect":"301 nukreipimas","Old url":"Senas url","Redirect to":"Nukreipti \u012f","Deal valid between":"Pasi\u016blymo rodymo laikotarpis","Pasirinkite program\u0105 arba nakvyn\u0119":"Pasirinkite proced\u016br\u0173 rezervavimo b\u016bd\u0105 arba paruo\u0161t\u0105 nakvyn\u0117s ir proced\u016br\u0173 poilsio kompleks\u0105","Nor\u0117dami pasirinkti skirtingas programas kiekvienam sve\u010diui,":"Nor\u0117dami pasirinkti skirtingus poilsio kompleksus kiekvienam sve\u010diui,"}); }]);