PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

SPA VILNIUS itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie SPA VILNIUS nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės SPA VILNIUS interneto svetainėje, užsakote/perkate SPA VILNIUS paslaugas, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas SPA VILNIUS atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis lankydamiesi SPA VILNIUS.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

SPA VILNIUS VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad SPA VILNIUS tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikiant apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas);
 • užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant SPA VILNIUS darbuotojų duomenis.

 

KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI?

SPA VILNIUS renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir SPA VILNIUS paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate SPA VILNIUS telefono numeriais ar atsiliepiate į SPA VILNIUS darbuotojų ar atstovų skambučius;
 • vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja SPA VILNIUS vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės SPA VILNIUS centruose.
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS GALI BŪTI RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

SPA VILNIUS gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su SPA VILNIUS sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. SPA VILNIUS teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai SPA VILNIUS siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo SPA VILNIUS gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). SPA VILNIUS gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

 

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENIS?

SPA VILNIUS saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga SPA VILNIUS teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektronines paslaugas, SPA VILNIUS tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Tvarkant asmens duomenis SPA VILNIUS gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad SPA VILNIUS galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

SPA VILNIUS imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

KAM SPA VILNIUS TEIKIA AR GALI TEIKTI ASMENS DUOMENIS?

SPA VILNIUS tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie įmonei SPA VILNIUS atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);

 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą SPA VILNIUS perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 

SPA VILNIUS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus SPA VILNIUS serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;

 1. Naudojame sisteminius  slapukus, internetinės sesijos metu (užsakymo/rezervacijos metu)
 2. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Surinktus duomenis apie SPA VILNIUS svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti SPA VILNIUS nedirbantys asmenys. Be to, SPA VILNIUS internet svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

 

NAUJIENLAIŠKIAI

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą SPA VILNIUS naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą SPA VILNIUS naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, SPA VILNIUS gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti SPA VILNIUS pasiūlymus. Atsisakyti SPA VILNIUS naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

 

Iškilus klausimui kreipkitės:  duomenuapsauga@spavilnius.lt